Schedule

Time

Sunday

Dec 15

Monday

Dec 16

Tuesday

Dec 17

Wednesday

Dec 18

Thursday

Dec 12

Friday

Dec 13

Saturday

Dec 14

06:00 AM - 07:15 AM

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

07:15 AM - 08:15 AM

Muay Thai

Adults

Muay Thai

Adults

Muay Thai

Adults

09:30 AM - 10:30 AM

Kids Jiu Jitsu

All Ages

10:00 AM - 11:00 AM

Muay Thai

Adults

Muay Thai

Adults

Muay Thai

Adults

10:00 AM - 11:30 AM

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

10:30 AM - 11:30 AM

Muay Thai

Adults

11:30 AM - 01:00 PM

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

04:00 PM - 04:45 PM

Kids Muay Thai/Boxing

Ages 5-7

Kids Jiu Jitsu

Ages 5-7

Kids Muay Thai/Boxing

Ages 5-7

Kids Jiu Jitsu

Ages 5-7

Kids Muay Thai/Boxing

Ages 5-7

04:45 PM - 05:45 PM

Kids Muay Thai/Boxing

Ages 8-12

Kids Jiu Jitsu

Ages 8-12

Kids Muay Thai/Boxing

Ages 8-12

Kids Jiu Jitsu

Ages 8-12

Kids Muay Thai/Boxing

Ages 8-12

05:45 PM - 07:15 PM

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

07:15 PM - 08:15 PM

Muay Thai

Adults

Boxing

Adults

Muay Thai

Adults

Boxing

Adults

Open Training - Striking/MMA

All Ages

08:15 PM - 09:15 PM

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

Muay Thai

Adults

Brazilian Jiu Jitsu

Adults

Muay Thai

Adults

Brazilian Jiu Jitsu

Adults